Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος – Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 51.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 63.240,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. Δ.27-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010596609) 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Φούρνων (62Ψ96-ΞΥ1) (22PROC010592423)

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2022