Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 37.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων)  ή 45.880,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Συστήματος Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο (6ΔΑΗ6-ΗΣΩ) (22PROC010621296)

Δ.14_22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (22PROC010622568)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/06/2022