Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 05/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής & Ειδών Παντοπωλείου Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) (ΑΔΑ: Ψ1ΑΘ6-Χ6Υ)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής και Ειδών Παντοπωλείου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Εκατόν Τεσσάρων Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα και Τριάντα Πέντε Λεπτών (104.160,35€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2022