Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 57/21) για την Προμήθεια Αναισθησιολογικού Πύργου προς Κάλυψη Αναγκών Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 60ΣΞ6-Γ4Θ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) αναισθησιολογικού πύργου προς κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 40.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 49.600,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/11/2021