Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 41/21) για την Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών – Αερίων και Μίσθωσης Δεξαμενών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΠΑ- ΑΔΑ : ΨΛΖ96-ΔΕΦ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών – Αερίων και Μίσθωσης Δεξαμενών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.977.610,94 €  συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 3.230.512,76 € συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/11/2021