Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 54/21) για την Προμήθεια Συστήματος Υπερβροχοσκόπησης Πνευμονολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΓΠΗ6-ΩΨ5

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Υπερβροχοσκόπησης Πνευμονολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 150.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 186.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2021