Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. 01/21 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Εργαλείων (ΑΔΑ: ΨΓ2Ζ6-Ρ7Υ)

Η 114ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό τη Προμήθεια Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών 114ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 124.984,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  154.980,16   συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2021