Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ:Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ, CPV: 09123000-7. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2021