Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 1.678.811,60€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων ειδικά για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον του αναλογούντως ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/10/2021