Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης έργου: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ εκτιμώμενης αξίας 166.510,51 € (με ΦΠΑ 24%)

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ
συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (166.510,51 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.

 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009159963.
Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
21PROC009201078 και
στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΘΚ36-ΞΡΙ

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα (http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/) της Πύλης
www.promitheus.gov.gr  με α/α συστήματος 183073.

21PROC009159963

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2021