Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Απόφαση Αναβολής και Τροποποίησης Προκήρυξης Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ]-ΑΔΑ 9ΡΦΞ6-Φ3Ζ

Η ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αποφασίζει την αναβολή Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.12/21 με ημερομηνία την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Φ.831/ΑΔ4328/Σ.1027/30-8-21/ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ   και την επανάληψη της προκήρυξης του με αναθεωρημένους όρους.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2021