Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 46/2021), 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών «FITTING ASSY», Συγκροτήματος «FUSELAGE» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213161)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «FITTING ASSY», συγκροτήματος «FUSELAGE» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213161), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/08/2021