Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 6ΔΚΥ6-Ξ3Ο

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για τη σύναψη σύμβασης με έναν (1) οικονομικό φορέα, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (CPV: 32552310-3, 32552100-8, 32429000-6), συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021, 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΔΚΥ6-Ξ3Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/08/2021