Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.16/2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Ανάδειξης Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ- ΑΔΑ: ΩΣ0Ο6-ΚΣ7

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα
προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη
συνδυαστικά με το ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων και
τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας,
για τη μίσθωση/εκμετάλλευση των κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ και
τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έως
ενός (1) ακόμα έτους υπό προϋποθέσεις

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:ΩΣ0Ο6-ΚΣ7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.16_21

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/07/2021