∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.3/21) του ΚΕΔΑ/ΣΚ για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του – ΑΔΑ: 6ΜΠΨ6-ΜΗ2

Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής, για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών θερινής λειτουργίας του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για πέντε (5)  μήνες χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΜΠΨ6-ΜΗ2

ΑΔΑΜ: 21PROC008490559

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A0%CE%A86-%CE%9C%CE%972

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2021