Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/2021 της 133ΣΜ Για Κλάδεμα – Απομάκρυνση Ξυλείας 150 Δέντρων σε Α/Δ Ηρακλείου – ΑΔΑ: ΨΙ9Ν6-8ΑΒ

Η 133ΣΜ προκηρύσσει για λογαριασμό του ΜΤΑ, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 “Πόροι” του Α.Ν. 1988/1939, Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κλαδέματος και απομάκρυνσης ξυλείας 150 δέντρων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Τιμή εκκίνησης 100,00 ευρώ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

ΑΔΑ:ΨΙ9Ν6-8ΑΒ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%999%CE%9D6-8%CE%91%CE%92

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2021