Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «ENGINE FUEL CONTROL (73)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203507)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, Συγκροτήματος «ENGINE FUEL CONTROL (73)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203507), CPV: 44532200-0, CPV: 31700000-3, CPV: 44440000-6, CPV: 34312500-2, CPV: 44425000-5 και CPV: 44530000-4.

Έχει γίνει μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας με ΑΔΑ: ΩΦ5Ψ6-ΝΙΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2021