Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/20) της 117ΠΜ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΑΤ – ΑΔΑ ΨΘΟΖ6-Χ5Υ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (CPV: 42991200-1, 30213000-5, 30231000-7 και 38652120-7). Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16 και τους
ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.395,21€, χωρίς ΦΠΑ (43.890,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: ΨΘΟΖ6-Χ5Υ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007334791

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%9F%CE%966-%CE%A75%CE%A5

Έντυπο ΤΕΥΔ (2)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (1)

Έντυπα ΦΣΜ (2)

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2020