Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση Διαβαθμισμένης Δομημένης Καλωδίωσης Κτηρίου ΓΕΑ – ΑΔΑ: ΨΙΔΛ6-Η2Δ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 36.575,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΙΔΛ6-Η2Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2020