Πρόκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ 05/20 της 113ΠΜ,για την δαπάνη προμήθειας υλικών- εκτέλεση εργασιών «Αντικατάστασης Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης της 113 ΠΜ» με ΑΔΑ:6Β676-ΒΘ8

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την δαπάνη προμήθειας υλικών- εκτέλεση εργασιών «Αντικατάστασης Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης της 113 ΠΜ» συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ «δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων » (19.914,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2020