Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού χωρητικότητας 20GN2/1 για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ (Δ.18/20) – ΑΔΑ: ΩΞΨΧ6-0ΛΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΨΧ6-0ΛΤ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/06/2020