Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ (05/20) για την Συντήρηση-Υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης Επεξεργασίας –Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather (MSS)– ΑΔΑ : 6Μ3Ω6-ΟΗΛ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την συντήρηση-υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης/Επεξεργασίας/Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Moving Weather, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (46.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2020