Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 11/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Συστήματος Ground Vibration Test» ΑΔΑ : 6ΕΓΙ6-2ΙΖ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Ground Vibration Test, ποσού 217.741,94 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2020