Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 05/20 της 111 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου με ΑΔΑ: 6ΧΞ36-ΨΧΙ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος. Η εκτιμώμενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ογδόντα δύο στρέμματα και επτακόσια πενήντα ένα τ.μ. (1.582,751 στρ.) και η κοπή – αποκομιδή θα γίνει εφάπαξ (μία φορά) και με δυνατότητα επανάληψης διαδικασίας σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη και αναγκαία κοπή και αποκομιδή
αυτοφυούς χόρτου για δεύτερη ή τρίτη φορά.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΧΞ36-ΨΧΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/04/2020