Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Λογισμικού Προσομοίωσης – ΑΔΑ:6Ξ4Φ6-ΠΒΥ

Το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια λογισμικού προσομοίωσης υλικού ALPHA WORKSTATION AS1000 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/04/2020