Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/19 της 130 ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών Μονάδος έτους 2019-2020 _ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ

Η 130ΣΜ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) ετών. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ

Η 130ΣΜ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) ετών.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01)» – ΑΔΑ: ΩΓΠΖ6-Χ5Β

Το ΓΕΑ/ΤΑΑ διακηρύσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου Διακήρυξη«Αντικατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01)» – ΑΔΑ: ΩΓΠΖ6-Χ5Β Oικονομική Διακήρυξη ΤΕΥΔ Μελέτη

Το ΓΕΑ/ΤΑΑ διακηρύσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου Διακήρυξη«Αντικατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01)» – ΑΔΑ: ΩΓΠΖ6-Χ5Β
Oικονομική
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
Μελέτη

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση ως βοσκότοπου 75 στρεμμάτων, του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών του Φυλακίου Αγρινίου, στο πλαίσιο κοπής του αυτοφυούς χόρτου με βοσκή.

Ανακοινώνεται  ότι την 09.05.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση ως βοσκότοπου  των 75 στρεμμάτων, του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών του Φυλακίου Αγρινίου που βρίσκεται εκτός Μονάδας και σε περιφραγμένο χώρο, στο … Διαβάστε περισσότερα “Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση ως βοσκότοπου 75 στρεμμάτων, του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών του Φυλακίου Αγρινίου, στο πλαίσιο κοπής του αυτοφυούς χόρτου με βοσκή.”

Ανακοινώνεται  ότι την 09.05.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση ως βοσκότοπου  των 75 στρεμμάτων, του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών του Φυλακίου Αγρινίου που βρίσκεται εκτός Μονάδας και σε περιφραγμένο χώρο, στο πλαίσιο κοπής του αυτοφυούς χόρτου με βοσκή.Η μίσθωση θα διαρκέσει για χρονικό διάστη- μα τεσσάρων ετών από 30.06.2019 έως 29.06.2023 και δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Διαμόρφωση Kτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας» (Τ-109Ε)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 02 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση … Διαβάστε περισσότερα “Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Διαμόρφωση Kτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας» (Τ-109Ε)”

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 02 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Kτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας» (Τ-109Ε).
MHMED_T-109E

∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού (∆.09/19) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ ∆εκελείας – 2 ο AKE (Πάρνηθα) – ΜΙΣΠΑ (Π. Φάληρο) (ΑΔΑ: Ω19Χ6-ΛΙΘ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, σε συνάρτηση και με τις ανώτατες … Διαβάστε περισσότερα “∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού (∆.09/19) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ ∆εκελείας – 2 ο AKE (Πάρνηθα) – ΜΙΣΠΑ (Π. Φάληρο) (ΑΔΑ: Ω19Χ6-ΛΙΘ)”

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, σε συνάρτηση και με τις ανώτατες τιμές πώλησης των υποχρεωτικών προϊόντων του Άρθρου 12 της διακήρυξης, για κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΒ ∆εκελείας – 2 ο ΑΚΕ (Πάρνηθα) και ΜΙΣΠΑ (Π. Φάληρο).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω19Χ6-ΛΙΘ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2019

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/ΔΑΕ/2019 της ΔΑΕ, για την Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας>> (Τ-109Ε), προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των οικοδομικών έργων (CPV:45262700-8). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει … Διαβάστε περισσότερα “Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/ΔΑΕ/2019 της ΔΑΕ, για την Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας”

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας>> (Τ-109Ε), προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των οικοδομικών έργων (CPV:45262700-8). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
T-109E
 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/19 της ΕΜΥ για την Προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου και ενός (1) Μετρητή Ορατότητας προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΦΝΔ6-6ΨΟ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου & ενός (1) Μετρητή Ορατότητας συνολικής προϋπολογισθείσας … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/19 της ΕΜΥ για την Προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου και ενός (1) Μετρητή Ορατότητας προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΦΝΔ6-6ΨΟ”

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου & ενός (1) Μετρητή Ορατότητας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (59.520,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.08/2019) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ:6Ω6Ρ6-Γ3Γ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω: α.  … Διαβάστε περισσότερα “∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.08/2019) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ:6Ω6Ρ6-Γ3Γ)”

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:
α.  Για τα είδη με Α/Α 1,2,3,4,5,6,7 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
β.   Για τα είδη με Α/Α 8,9,10,11,12 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ω6Ρ6-Γ3Γ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A96%CE%A16-%CE%933%CE%93
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (HYDRAGEL του Εργαστηρίου Ανοσολογίας) – ΑΔΑ: ΩΜ1Δ6-7ΛΩ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (HYDRAGEL του Εργαστηρίου Ανοσολογίας) – ΑΔΑ: ΩΜ1Δ6-7ΛΩ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΩΜ1Δ6-7ΛΩ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ [Αντιδραστήρια Ψυχρά Κιτ Πυρηνικής Ιατρικής] – ΑΔΑ: 6Η0Χ6-Τ1Ω

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ [Αντιδραστήρια Ψυχρά Κιτ Πυρηνικής Ιατρικής] – ΑΔΑ: 6Η0Χ6-Τ1Ω”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 6Η0Χ6-Τ1Ω