Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/ΔΑΕ/2019 της ΔΑΕ, για την Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας

28/03/2019Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας>> (Τ-109Ε), προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των οικοδομικών έργων (CPV:45262700-8). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει … Διαβάστε περισσότερα “Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/ΔΑΕ/2019 της ΔΑΕ, για την Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας”

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας>> (Τ-109Ε), προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των οικοδομικών έργων (CPV:45262700-8). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
T-109E
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 28/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/04/2019