Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ [Αντιδραστήρια Ραδιοϊσότοπα – Θερμά Πυρηνικής Ιατρικής] – ΑΔΑ: 9Ω8Α6-ΘΚΔ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ [Αντιδραστήρια Ραδιοϊσότοπα – Θερμά Πυρηνικής Ιατρικής] – ΑΔΑ: 9Ω8Α6-ΘΚΔ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 9Ω8Α6-ΘΚΔ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων – ΑΔΑ:ΨΩ976-9ΑΨ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία) για την προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων – ΑΔΑ:ΨΩ976-9ΑΨ”

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία) για την προμήθεια Τριών (3) Σετ Τηλεπικοινωνιακών Δεκτών (Ερευνητριών Η/Μ Φάσματος) μετά Κεραιών και Ηχείων για Κάλυψη Αναγκών της 140ΣΕΠΗΠ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/2019) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ (ΑΔΑ: 6ΩΩ56-9ΣΘ)

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/2019) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ (ΑΔΑ: 6ΩΩ56-9ΣΘ)”

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου τιμών που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Ρόδο, ανά κατηγορία ειδών). Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (54.185,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΩ56-9ΣΘ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 8/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού – Εξαερισμού. ΑΔΑ: ΩΗΒ66-Ν4Λ

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια για την προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού – εξαερισμού, στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ», σύμφωνα με το άρθρο 100 του … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 8/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού – Εξαερισμού. ΑΔΑ: ΩΗΒ66-Ν4Λ”

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια για την προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού – εξαερισμού, στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 04/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ– ΑΔΑ : ΩΡΓΕ6-0ΕΧ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ με την … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 04/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ– ΑΔΑ : ΩΡΓΕ6-0ΕΧ”

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας τρεισήμισι μηνών (θερινή περίοδος λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της 350 ΠΚΒ για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος, Ροφημάτων, Αναψυκτικών και Snacks προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων 350 ΠΚΒ – 113Π.Μ. – ΣΠΥΠΑ – ΒΚΤ με ΑΔΑ: 6ΑΧ46-Φ6Ω

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει  Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) σε ενα σταδιο συμφώνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με  έγραφες  ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος, Ροφημάτων, Αναψυκτικών και Snacks προς … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της 350 ΠΚΒ για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος, Ροφημάτων, Αναψυκτικών και Snacks προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων 350 ΠΚΒ – 113Π.Μ. – ΣΠΥΠΑ – ΒΚΤ με ΑΔΑ: 6ΑΧ46-Φ6Ω”

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει  Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) σε ενα σταδιο συμφώνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με  έγραφες  ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος, Ροφημάτων, Αναψυκτικών και Snacks προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων 350 ΠΚΒ – 113Π.Μ. – ΣΠΥΠΑ – ΒΚΤ.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΧ46-Φ6Ω.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 02 /19 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για Ανάγκες Τροφοδοσίας – Λέσχης με ΑΔΑ: Ω5Θ36-4Υ1

Η 116 ΠΜ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΛΕΣΧΗΣ 116Π.Μ. Η ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΉΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ:  Ω5Θ36-4Υ1

Η 116 ΠΜ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΛΕΣΧΗΣ 116Π.Μ.
Η ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΉΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ:  Ω5Θ36-4Υ1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (Δ. 07/19) ΑΔΑ:ΩΩΗ56-Μ3Ο

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια Χαρτιού προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και … Διαβάστε περισσότερα “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (Δ. 07/19) ΑΔΑ:ΩΩΗ56-Μ3Ο”

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια Χαρτιού προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ.
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΩΗ56-Μ3Ο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%9756-%CE%9C3%CE%9F
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/19 ΔΑΕ ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Σαράντα Πέντε (45) Πλήρη Σετ Στολών Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου – ΑΔΑ:9ΥΕΚ6-ΡΣΤ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια σαράντα πέντε … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Σαράντα Πέντε (45) Πλήρη Σετ Στολών Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου – ΑΔΑ:9ΥΕΚ6-ΡΣΤ”

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) πλήρη σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστών στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (∆.05/2019) ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή … Διαβάστε περισσότερα “∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (∆.05/2019) ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9”

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ