Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Σαράντα Πέντε (45) Πλήρη Σετ Στολών Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου – ΑΔΑ:9ΥΕΚ6-ΡΣΤ

20/03/2019Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια σαράντα πέντε … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Σαράντα Πέντε (45) Πλήρη Σετ Στολών Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου – ΑΔΑ:9ΥΕΚ6-ΡΣΤ”

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) πλήρη σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστών στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019