∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (∆.05/2019) ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9

20/03/2019Προκηρύσσουμε Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή … Διαβάστε περισσότερα “∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (∆.05/2019) ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9”

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/04/2019