Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/19 της ΕΜΥ για την Προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου και ενός (1) Μετρητή Ορατότητας προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΦΝΔ6-6ΨΟ

26/03/2019Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου & ενός (1) Μετρητή Ορατότητας συνολικής προϋπολογισθείσας … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/19 της ΕΜΥ για την Προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου και ενός (1) Μετρητή Ορατότητας προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΦΝΔ6-6ΨΟ”

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ενός (1) Νεφοσκοπίου & ενός (1) Μετρητή Ορατότητας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (59.520,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/04/2019