Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/19 της 130 ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών Μονάδος έτους 2019-2020 _ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ

29/03/2019Η 130ΣΜ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) ετών. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2019Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2019ΕκτύπωσηΑποστολή … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/19 της 130 ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου για κάλυψη αναγκών Μονάδος έτους 2019-2020 _ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ”

Η 130ΣΜ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο δύο (2) ετών.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ24Π6-ΟΓΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2019