Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01)» – ΑΔΑ: ΩΓΠΖ6-Χ5Β

Το ΓΕΑ/ΤΑΑ διακηρύσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό Έργου Διακήρυξη«Αντικατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στα ΟΣΕΑΑΥ της 130ΣΜ (130ΣΜ-18-01)» – ΑΔΑ: ΩΓΠΖ6-Χ5Β
Oικονομική
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
Μελέτη

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/04/2019