Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 18/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου Μετά Τοποθέτησής τους για το 251ΓΝΑ – ΑΔΑ : 6ΛΓΑ6-Υ02

Το 251ΓΝΑ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 04/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/10/2018