Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 81/17 για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 251ΓΝΑ -ΑΔΑ:ΨΩΔΡ6-1Ε2

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΩΔΡ6-1Ε2
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/08/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2017