Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 04/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.05/17 για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα, στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Μηχανοστασίου Υποστήριξης Συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 03/17) – ΑΔΑ: 6Δ7Γ6-Σ5Θ

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 04/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.05/17 για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα, στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Μηχανοστασίου Υποστήριξης Συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 03/17) .
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ7Γ6-Σ5Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2017