Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/2016 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: Ω4586-Γ5Γ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αρίθμ. 66/2016 πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4586-Γ5Γ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2016