Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/2016 της 124 ΠΒΕ, για την Προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου – ΑΔΑ: 6Π896-ΑΞΖ

Η 124ΠΒΕ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατά είδος, για την κάλυψη ετησίων αναγκών της Μονάδας σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και ηλιέλαιο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι ποσού 48.666,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π896-ΑΞΖ

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ03/16 του Α/ΑΠ Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7Δ1Δ6-ΘΔ1

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 20/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: 7ΚΩΣ6-8ΗΞ

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή υλικών Ε/Π ΑΒ-205.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΩΣ6-8ΗΞ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Πλυντηρίου – ΑΔΑ: 7ΨΩ46-7Θ4

Η 124ΠΒΕ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου 60 Kgr.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΩ46-7Θ4

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Ε’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: ΩΡΑ56-ΩΔΚ

Καλούνται για κατάταξη στις τάξεις της Πολεµικής Αεροπορίας με την 2016 Ε’ ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιµοι που έχουν κατανεµηθεί ή µεταφερθεί στην Πολεµική Αεροπορία, είναι σωµατικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες..
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΑ56-ΩΔΚ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 35/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκπαιδευτικού Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής – ΑΔΑ: 6ΡΟ36-ΛΘΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. 35/16 διαγωνισμού, τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του άρθρου 4 του ΠΔ 118/07 και την παραγρ. 5 του άρθρου 10 του εν λόγω ΠΔ, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο την προμήθεια “Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)”.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΟ36-ΛΘΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Βαλιτσών – ΑΔΑ: 7ΚΟΟ6-ΚΜ5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την προµήθεια βαλιτσών τύπου γκαρνταρόµπας (στολοθήκη) µε έµβληµα της ΣΤΥΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΟΟ6-ΚΜ5

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 73/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Χειρουργικού Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου – ΑΔΑ: 73ΣΚ6-Θ15

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός (1) χειρουργικού οφθαλμολογικού μικροσκοπίου, για κάλυψη αναγκών του χειρουργικού τομέα του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73ΣΚ6-Θ15

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρθμ. 76/16 του 251ΓΝΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος – ΑΔΑ: ΨΨΩΒ6-Σ9Ο

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στο 251ΓΝΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΨΩΒ6-Σ9Ο

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 75/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έγχρωμων Υπερηχοκαρδιογράφων Υψηλής Ευκρίνειας – ΑΔΑ: Ω19Ξ6-ΜΝΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου υψηλής ευκρίνειας, για κάλυψη αναγκών του καρδιολογικού τμήματος του 251ΓΝΑ και του ΚΑΙ .
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (48.700,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω19Ξ6-ΜΝΜ