Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 83/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού SHUT OFF VALVE Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EΒ80)

To 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕB80).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2018