Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 79/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Τροποποιήσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒRAER (Ο/Ν:183200)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ (Ο/Ν:183200).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2018