Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 78/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού BLADE PIN Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EΒ77)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕB77).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2018