∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/23 της 111 ΠΜ για την Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους της Μ.Κ. Ραχών

Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος (Μ.Κ. Ραχών).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΥΩΒ6-ΣΔΞ

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 15/11/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/11/2023