Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN) – ΑΔΑ: ΨΝΡΦ6-ΖΑ6

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω  της πλατφόρμας τους ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων (999.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 15/11/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 15/12/2023