Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια 5 Συγκροτημάτων Επαναφοράς Ταινιών (Drive Train Assemply) – ΑΔΑ : 9ΛΧΡ6-ΗΕ4

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια 5 Συγκροτημάτων Επαναφοράς Ταινιών (Drive Train Assemply), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εξακοσίων Χιλιάδων (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/11/2023