Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 235.600,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ (Δ.29_23) (23PROC013463008) (ΨΔΦ96-ΕΓ5)

Δ_29_23 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ (23PROC013463741)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2023