Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Δύο (2) Παλαιών Ενδοσκοπίων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Δύο (2) Παλαιών Ενδοσκοπίων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 55.800,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ) (6ΥΔ86-Ι63) (23PROQ013427746)

3_ Δ_26_23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ 251 ΓΝΑ (με ψηφιακή υπογραφή) (23PROC013428692)

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 19/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/10/2023