Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 213.750,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή 226.575,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 06%.

3_ Δ_ 21_23 Προμήθεια Φυσικού Αερίου ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (23PROC013436697)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΨΔΝΗ6-ΩΘΡ) (23PROC013435696)

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/09/2023
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/10/2023