ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ 1.693 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.07/22) ΜΕ ΑΔΑ: 6Τ7Η6-ΨΞΘ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Διαπραγματεύσεις, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δνσης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών (1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2022