Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/-ες ασκούμενους/-ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2022 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης ( 25-06-2021 ) της παρούσας, ήτοι έως και την 09-07-2021 και ώρα 15.00 μμ, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΛΚΝ46ΨΧΗ5-ΑΑ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/07/2021