Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφορά, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια προϊόντων καφέ, για δύο (2) έτη και συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (14.150,00€) χωρίς ΦΠΑ. Το κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95%CE%9346-%CE%9150

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: 95Γ46-Α50

ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21PROC8775061

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2021